Om oss

Miljöledningssystem

Söderhamn Näras miljöledningssystem bygger på vilka faktorer i organisationens verksamhet, produkter eller tjänster som har en betydande miljöpåverkan. Dessa kallas betydande miljöaspekter.

Betydande miljöaspeketer har utkristalliserats för verksamheterna Vatten, Renhållning och Värme.

Miljöpolicy

Söderhamn Nära och Söderhamn Elnät ska aktivt arbeta för ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi ska tillhandahålla tjänster och lösningar som driver utvecklingen framåt. Genom information ska vi påverka allmänhet och företag till miljövänligt handlande och våra miljömål ska baseras på de identifierade betydande miljöaspekterna. Miljöarbetet ska vara förebyggande och leda till en ständig förbättring av organisationens miljöprestanda och redovisas öppet och utmärkas av en helhetssyn där myndigheternas lagar, förordningar och beslut för verksamheterna inom bolaget är ett minimikrav.

Vår miljöpolicy innebär att
• Miljöarbetet ska vara en integrerad del i verksamhet och planering
• Miljöarbetet ska leda till ständiga förbättringar med avseende på miljöpåverkan. Resursanvändningen ska optimeras
• Arbetet prioriteras mot de betydande miljöaspekterna
• Miljömedvetenheten inom Söderhamn NÄRA och Söderhamn Elnät ska genomsyra det dagliga arbetet
• Negativ miljöpåverkan ska förebyggas och begränsas
• Medarbetarnas miljömedvetenhet ska öka genom fortlöpande information och utbildning
• Kunder och leverantörer ska stimuleras att utveckla miljöarbetet i sina egna verksamheter
• Genom information påverka allmänheten att hantera avfall och avloppsvatten så att resursförbrukning minskar och återvinning av material kan öka
• Resultaten av miljöarbetet ska redovisas öppet

Miljöpolicyn är antagen vid Söderhamn Näras styrelsemöte 2023-04-28, § 1770

Betydande miljöaspekter

Betydande miljöaspekter för verksamhet Renhållning är:
Avfall
- förebygga och återanvända
- källsortering och återvinning
- mat- och restavfall
Buller
- störande buller från verksamheten
Transporter
- förbrukning drivmedel
Utsläpp till vatten
- utgående behandlat lakvatten
Övrig miljöpåverkan
- deponering

Betydande miljöaspekter för verksamhet Vatten är:
Buller
- störande buller från verksamheten
Energianvändning
- elförbrukning VA-verk
Kemikalier
- förbrukning av fällningskemikalie
Resurser/Råvaror
- grundvattenuttag
Transporter
- förbrukning av drivmedel
Utsläpp till vatten
- utgående avloppsvatten avloppsreningsverk samt bräddat avloppsvatten
Övrig miljöpåverkan
- tillskottsvatten

Betydande miljöaspekter för verksamhet Kraftvärme är:
Buller
- störande buller från verksamheten
Kemikalier
- förbrukning av processkemikalier
Resurser/Råvaror
- förbrukning av sand
Transporter
- förbrukning av fossila drivmedel vid transport av bränsle, fastbränsle, pellets och olja
- förbrukning av drivmedel
Utsläpp till luft
Utsläpp till vatten
- Utgående kondensatvatten

Miljömål

För verksamheterna Vatten, Renhållning och Kraftvärme finns ett antal miljömål fastställda av Söderhamn Näras styrelse. Miljömålen är baserade på de betydande miljöaspekter som identifierats. Målen finns redovisade i ett Miljöledningsprogram, se länk: Miljöledningsprogram 2023 Pdf, 321.5 kB.